OLVG - Cardiologie

De gezamenlijke vakgroepen OLVG Oost en West hebben in het kader van de fusie van het St. Lucas Andreas Ziekenhuis en het OLVG een strategie ontwikkeld waarmee zij op de middellange termijn haar patiëntenaanbod zo optimaal mogelijk van dienst willen zijn.

OLVG - Cardiologie

Briefing

Per 1 juni 2015 was de fusie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het OLVG een feit. Het hartcentrum heeft in het kader van de fusie een strategisch plan gemaakt om haar positie in de regio voor de langere termijn te waarborgen. Dit strategisch plan beoogt de totale keten van hartzorg te bedienen. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met de eerste lijn geven we vorm aan de zogenaamde anderhalve lijns zorg. Deze samenwerkingsverbanden zullen fysiek hun uitvoering kennen in de satelliet-locaties van OLVG Oost/West. De satelliet-locaties worden opgezet op locatie Jan van Goyen en locatie Spuistraat.

Uitdaging

Om de processen goed te kunnen regelen zullen afspraken tussen de huisartsen en de verschillende locaties van het OLVG gemaakt moeten worden over hoe en waar welke patiëntenstromen aangemeld worden en hoe en waar aanvragen voor nader onderzoek in het kader van 1,5 lijn-zorg aan gericht moeten worden. Bovendien moet voor een aantal onderdelen (de 2e lijn algemene poli’s en de 1,5 lijn-zorg) het proces duidelijk omschreven worden.

Opbouw van het project

Verkenning
In deze fase wordt het plan van aanpak geschreven, doelstelling(en) gedefinieerd, communicatieplan opgesteld en een kernteam van stakeholders samengevoegd.

Analyse
In deze fase wordt data verzameld, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Uitwerking
Tijdens deze fase worden de resultaten van de analyse verwerkt en worden de verbetergebieden gedefinieerd.

Afronding
Op basis van de resultaten wordt er een adviesrapport geschreven met concrete verbetermogelijkheden. Dit wordt gepresenteerd aan de betrokken stakeholders.

Participerende opdrachtgevers

Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?